ᑲᓴᒃᑕᐅᔪᖅ ᐱᖁᑎᒧᑦ

2021-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᖓᑖᓂᑦ ᑎᓴᒪᐃᖅᓱᓪᓗᐊᕐᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓗᒃᑖᓂᑦ ᐋᓐᓂᕐᓃᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᐱᔾᔪᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ “ᑲᓴᒃᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ” ᖃᓄᐃᓃᑦ.

ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ (SEC) ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ

ᕿᓂᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᓴ ᐃᓄᓐᓂ ᐃᓚᒋᔭᐅᓕᕐᓗᑎ ᐅᑯᓄᖓ ᐱᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᑦ!

Safe Workplace ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒪᔪᖅ

ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔩᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᓯᓯᒫᓂᒃᑐᑦ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓯᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑕ ᐅᕙᓂ Safe Workplace ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᒃ Safe Workplace ᑐᓴᒐᒃᓴᖏᑦ ᐅᕘᓇ WSCC Connect.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ ᐊᑦᑕᓇᙱᑦᑐᒥ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᐊᐃᑦᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᓂᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC)

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᖢᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᖅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

News Icon

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗ (ᐊᐃᕐᕆᓕ 29, 2022) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᑦ ᐅᓇ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯ 2022 ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᐅᓂᐊᕐᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᓄᑖᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᓱᒃᑐᓄᑦ…

Safety Spotlight

Safety Spotlight Q2

ᖃᓄᖅ ᑐᑭᖃᖅᐸ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ “ᑲᓴᒃᑕᐅᔪᖅ ᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ...” ᐋᓐᓂᕐᓂᖅ?  ᑕᐃᒎᑎᖅ ᐅᓂᒃᑳᖅᑕᐅᒐᔪᒃᑐᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ “ᑲᓴᒃᑕᐅᒍᓂ ᐃᒪᐃᑦᑐᒧᑦ...” “ᐋᓐᓂᖅᑕᐅᒍᓂ” ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ “ᓰᒥᒃᑐᖅ...” ᐱᖁᑎᒧᑦ, ᓴᓇᕐᕈᑎᒧᑦ,…