ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑦ

ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑏᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᕙᒃᑐᖅ ᐊᒃᑐᐃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ, ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᕐᓘᓐᓃᑦ. 

ᓄᑖᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎ

ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕐᐱ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᕐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎ? ᐅᖃᖃᑎᒋᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᕐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC)

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐳᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᖅᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᖅᒧᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᓇᐅᑦᑎᐅᒃᑯᒫᖃᖅᑎᖢᑎᒍᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᖅᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ.

ᑐᓴᒐᒃᓴᑦ

News Icon

ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᕕᕝᕗᐊᕆ 2, 2024) – ᔭᓄᐊᕆ 19, 2024ᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᓴᒪᓂᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔾᔪᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓚᐅᕐᑐᑦ ᑎᐊᕕᒃ ᑕᐃᒪᓐ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᑎᒍᑦ ᐅᕘᓇ ᐅᔭᕋᒃᓯᐅᕐᕕᒃᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ…

Safety Spotlight

ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᖓᓪᓚᑦᑖᖅᑐᑦ – ᖁᐊᔭᕿᓐᓃᑦ, ᓈᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᔪᒃᑲᕐᓃᑦ

ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ, ᑲᑕᒃᓯᒪᔪᓪᓗ ᓴᓇᕝᕕᖕᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᓛᖑᖃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᑦᒥᑦ ᐊᕐᕋᖑᑕᒫᑦ. 19-ᐳᓴᓐᑎᑲᓴᑦᑎᐊᖓᓂ ᐱᓇᔪᒃᓯᒪᔪᑦ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᕘᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᖅᖢᓂ ᔮᓄᐊᕆ 2021-ᒧᑦ ᑎᓯᐱᕆ 2023-ᒧᑦ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᐃᑦ ᓴᓇᔩᑦ ᐊᒃᑐᐊᓕᓃᑦ ᓯᐊᕆᓯᒪᔪᑦ, ᓈᓯᒪᔪᑦ…