ᓱᓇᒃᑯᑖᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᔅᓴᑦ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ,... more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓱᒃᓯᔪᑦ (ᐱᓪᓗᐃᔪᑦ), ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓕᒃᑐᑦ