ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᓂᐊᖅᑕᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖃᖅᐳᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᔅᓯᓐᓂᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᑎᑦ.

ᐅᑎᓐᓂᒻᒧᑦ ᓴᓇᔨᑦ ᐊᑐᕆᐊᓕᖏᑦ ᐋᓐᓂᐊᕕᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᓪᓗ

Step 1

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 1

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓯ, ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᑦ ᑕᑯᔭᖅᑐᕐᓗᓂ ᐅᓇᓗ ᑎᑎᕋᓕᕐᓗᓂᐅᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ  (ᐃᑲᔫᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᒃ ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ).

Step 2

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 3

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᑕᐅᔪᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᑎᒋᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓕᒃ.

see doctor

ᐊᑐᕋᔅᓴᖅ 4

ᐊᑐᓕᖁᔨᔾᔪᑎᓂᒃ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᖁᔨᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓅᒻᒪᒃᓴᒃᓂᒃᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ.