ᐅᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᔅᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ

ᐅᑎᕋᓱᓐᓂᒻᒧᑦ ᐱᓕᕆᔭᔅᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ

ᐅᖃᓕᒫᒐᑯᓗᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕐᓂᖅ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ
ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐅᑕᖅᑮᓐᓇᐅᔭᙱᓚᑦ ᒪᒥᐊᓂᑦᑎᐊᖅᓯᐊᕆᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᐅᑎᕈᒪᓪᓗᑎᒃ. ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑏᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᖅᑏᑦ, ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ,... more

ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᑦ

ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᔩᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᖏᑦ
ᐅᑯᐊ ᐅᖃᓕᒫᒐᕋᓛᑦ ᐱᑕᖃᕈᑕᐅᕗᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᒃ ᑕᑯᑲᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ... more
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖅᑯᑎᒃᓴᖅ ᖃᓄᐃᒍᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᐊᖅᑯᓯᐅᕈᑎᖓᑦ ᐋᖅᑭᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ
ᓄᓱᒃᓯᔪᑦ (ᐱᓪᓗᐃᔪᑦ), ᐃᓕᙵᒃᑐᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᓕᒃᑐᑦ