Your health and safety is our number one priority. To help prevent the spread of COVID-19, WSCC offices are closed to visitors. Visit our COVID-19 page for important service updates and to download Risk Assessment and Worksite Precautions for Employers.

ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ

ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ

ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᐊᒡᒋᓕᕐᒪᑦ! ᑕᐃᑦᓱᒪᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᒥᓂᖅ ᐃᒪᓐᓇᐅᓪᓗᒍ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᒍᑕᐅᕙᒃᖢᓂ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᒪᐃᒥ, 2019-ᒥ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᓕᖅᐳᑦ ᒪᐃ 5-11-ᒥ.

ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐅᑎᖅᑎᓕᕋᑦᑎᒍ ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᐊᑕᓱᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᖁᓗᓯ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᑎᓗᓯ ᐃᓕᑦᓯ ᓇᖕᒥᓂᑦᓯᓐᓂᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᒃ! ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓂᐊᐳᒍᑦ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᓴᓇᕕᖁᑎᑦᓯᓐᓂᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᑎᓗᒍ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑎᑦᑎᑎᓗᒍ ᐃᓕᑦᓯ ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᒋᔭᑦᓯᓐᓄᑦ. ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐅᖃᓚᐅᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓕᑦᓯ ᓂᕈᐊᖅᑕᖓᓐᓂᑦ, ᐊᔪᕆᒃᓯᐅᑎᕙᓪᓕᐊᓂᖅᐸᑦᑎᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᕙᒌᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑦᓯᒋᑦ ᐱᓕᕆᔪᑎᒃᓴᖁᑎᓯ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᑎᒃᓴᖁᑎᓯ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓚᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᔫᑎᖁᓗᓯ ᑭᐅᖁᓗᓯ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᕆᔪᖃᕐᓂᖅᐸᑦ. ᐳᓛᕆᐊᓛᖅᐳᒍᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑰᐱᑐᕐᓇᖃᒃᑎᓪᓗᓯ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒃᓴᒻᒪᕆᒡᓗᑎᒍᓘᓐᓂᑦ ᑰᐱᑦ ᑕᒧᐊᒃᓴᓪᓗ ᓄᕐᓗᓕᑦ!

ᒪᔾᔭ ᒪᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᒃᑕᓯ:

ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᑎᐊᖅ, ᕼᐃ ᕆᕙ, ᐃᓅᕕᒃ, ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᑲᖏᖅᖠᓂᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ

ᒪᐃ 6-10, ᐳᓛᕆᐊᓛᕋᑦᑎᒍ ᒥᑭᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑯᓐᓈᕿᔪᓂᒃ-ᐊᖏᓂᓖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖁᑎᑦ ᓇᖏᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ!

ᑕᒪᓐᓂᓕᒫᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᖁᑎᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᕈᒃ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖁᑎᕗᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ.

ᑕᒪᑐᒥᖓᑐᐊᖑᖏᑦᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕋᑦᑕ ᐊᑐᖅᑎᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥᒃ – ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒐᑦᑕ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᒃᑎᑦᑎᓂᑦᑎᓐᓂᑦ ᑎᑭᓇᓱᐊᕐᓗᑎᒍ ᐅᓄᕐᓂᖅᐹᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖁᑎᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᓕᒫᑦᑎᓐᓄᑦ! ᑕᑯᒋᐊᓚᐅᕆᑦ ᓇᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐃᓕᑦᓯ ᓄᓇᓕᖓᓐᓃᓚᕐᒪᖔᑦᑕ.

ᐳᐊᑦ ᒍᑦ ᕼᐅᑉ - ᐊᐃᕆᓕ 29 – ᒪᐃ 3

ᑐᓚᑕ, ᓄᐊᒪᓐ ᐅᐃᓪᔅ, ᕿᑭᖅᑕᕐᔪᐊᖅ - ᒪᐃ 14-18

ᖁᕐᓗᖅᑐᖅ - ᒪᐃ 27-31 

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᑦ ᐃᓅᕕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᔨᐊᓗᓇᐃᕝᒥ

ᒐᕙᒪᒃᑯᓪᓕᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᒋᔭᐅᕖᑦ? ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒃᐸᑦ, ᐃᓕᖕᓄᐊᕐᓂᐊᓕᖅᐳᒍᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑎᑕᐅᔪᒥ ᑐᕌᖓᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ!

ᐃᓕᑦᓯᓐᓄᑦ ᓂᐅᕐᕈᓂᐊᓕᕋᑦᑕ ᔫᓂ 24-28 ᐃᑲᔪᕆᐊᕐᓗᑕ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᑎᑦᑎᔭᖅᑐᕐᓗᑕ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓃᐅᑉᔭ. ᐃᖃᓇᐃᔭᖃᑎᖃᕐᓗᑕ ᐃᓕᑦᓯ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨᑦᓯᓐᓂᑦ, ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕋᑦᑎᒍ ᐸᕐᓇᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔭᐅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒃᑯᕕᒃ ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑕ ᐊᑐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᖃᓇᐃᔮᑦᓯᓐᓄᑦ ᐅᓪᓛᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓗᓂᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ ᑰᐱᑐᕐᓇᒥ ᓄᖃᖓᑲᐃᓇᖅᑎᓪᓗᓯ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᕈᒃ ᐊᑎᓕᐅᕐᕕᖁᑎᕗᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ.

ᑕᒪᔾᔭᐅᖕᒪᑕ ᐊᑐᖅᑕᕗᑦ ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᒋᓪᓗᑎᒍ ᑕᕝᕙᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ (WSCC), ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᑦ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᕗᒐᑦ ᖁᕕᐊᓴᖃᑎᒌᖁᔨᓪᓗᑕ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᑦᓯ ᓇᖕᒥᓂᖅ ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖁᑎᑦᓯᓐᓂ ᑕᐃᒪᓇᐃᓘᖃᑕᐅᖕᒥᓗᓯ. ᑕᐃᒪᓕ ᐃᓱᒪᑖᕈᑎᖃᕆᐊᖃᕈᕕᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓚᐅᒃᑭᑦ ᑎᑎᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓂᕋᒃᑕᐅᔪᑦ!

ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓄᑦ, ᐊᑏ ᐃᕐᖐᓐᓇᖅᑕᕈᑎᒃᑰᖅᑎᑦᑎᕕᒋᓚᐅᖅᑎᒍᑦ!