ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐅᑎᓐᓂᖅ ᓴᓇᓂᒻᒧᑦ (RTW) ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐋᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ ᖃᓂᒪᖃᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᐅᔪᓄᓪᓗ

ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᑎᓪᓗᑎᑦ, ᐱᒡᒪᕆᐅᒐᕕᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᐋᓐᓂᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ. ᐅᑎᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᖕᓄᑦ (RTW) ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐱᔪᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᐃᙱᓕᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓ, ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᒪᒥᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᖓᑕᓗ ᐊᑲᐅᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖓ ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᓕᖁᓂᕐᒧᑦ.

ᑕᕝᕙᓂ ᓇᓂᓯᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ (RTW), ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ-ᑐᕌᖓᔪᑦ ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᒃᓴᐃᑦ.

ᐱᔭᒃᓴᕆᔭᑎᑦ ᐅᑎᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐊᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᐅᖄᓚᕝᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ: 1 (800) 661-0792.​