ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐋᓐᓂᖅᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ

ᓱᑕᐃᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᐅᓚᐅᓂᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ:

Step 1

ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑖ 1

ᐋᓐᓂᐊᕕᖕᒥ ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨᐅᒍᕕᑦ, ᐋᓐᓂᖅᑐᒥᒡᓗ ᑲᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓗᑎᑦ, ᒪᓕᒐᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᖕᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᕈᑕᐅᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑐᓂᓗᒋᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅᓯᐅᒻᒥᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᒥᒃ ᐅᓪᓗᑦ ᐱᖓᓱᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᐸᒍᑎᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ.

Step 2

ᐱᓕᕆᒋᐊᕈᑖ 2

ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᑐᓐᓂᖅᑯᑎᒋᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓖᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᒧᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒐᒃᓴᑦ ᓱᒃᑲᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᓈᒻᒪᖅᑰᑦᑎᔪᒃᑯᓪᓗ ᐱᓇᔫᑕᐅᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒍ.