ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓕᐅᓚᐅᕐᓗᒋᑦ ᓴᖅᑭᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᐃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ WSCC-ᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨᖏᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᒪᒍᕕᑦ.

 

ᐊᔪᖏᑦᑑᒋᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑕᕆᐊᖃᙱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓐᓇᕐᒥᐅᑕᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑑᑎ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ/ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ.  

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᒃᑯᑦ ᓄᓇᕘᒥ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑑᑎ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ/ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ.  

ᓴᓇᔨᐅᑉ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᐊᑭᓐᓇᒥᐅᑕᖃᖅᑐᑦ ᐱᔭᒃᓴᐅᒋᓪᓗᑎᒃ ᐊᓯᖏᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᖅᑕᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ. ᑎᒃᑯᐊᖅᑑᑎ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ/ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ.

ᓴᓇᕝᕕᖕᒥ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ

ᑲᓇᑕᒥᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᖅᓯᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᓅᖓᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔾᔪᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓛᕐᓇᖅᑐᑦ.