ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᒃᑯᐃᙶᖕᓂᖕᒥᑦ.  ᐱᓕᕆᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓇᓱᐊᖏᓐᓇᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᔮᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ, ᑖᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖕᓂᖕᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂᒡᓗ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ. 


ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ 

ᑖᓐᓇ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ.
ᑖᓐᓇ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᖁᒍᕕᐅᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ