ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ

ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒍᓱᒃᐳᑦ ᐅᒃᑯᐃᙶᖕᓂᖕᒥᑦ.  ᐱᓕᕆᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᒃᑯᐃᖓᓇᓱᐊᖏᓐᓇᖅᐳᑦ ᓴᖅᑭᔮᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖕᓂᓕᒫᖏᓐᓂᑦ. ᑕᐃᒪᐃᖏᓐᓇᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ, ᑖᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᓵᑕᐅᔪᓐᓇᖕᓂᖅ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᑦᑎᓐᓂᑦ ᐱᑕᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᒃᑐᓂᑦ ᓴᖅᑭᔮᖕᓂᖕᒥᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂᒡᓗ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓂᖏᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ. 

ᐱᕈᖅᓴᐃᓂᖕᒧᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᐃᑦ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᑕᒻᒪᒻᓯᒪᔪᖅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᒃᓯᒪᓂᖏᑦ ᑎᑎᕋᒃᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐃᓗᐊᓂᓪᓗᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒪᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᓯᒪᔪᑦ ᐃᒻᒥᒃᑰᖓᓂᖏᓐᓂ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓐᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓᓂ ᐅᑯᓇᓃᓪᓗᑎᒃ ᑎᒥᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖏᓐᓂ ᒪᒃᐱᒐᖅ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ