ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 28

ᐃᓄᒋᐊᓂᒃ ᑯᕕᐊᓱᓗᖕᓇᐃᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔮᙱᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19.

ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦᑎ ᓂᐱᖃᙱᑲᐃᓐᓇᖅᑎᓪᓗᑎ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓅᔪᓐᓃᕐᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐱᖃᓐᓇᖏᓪᓗ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ.

 

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ ᓴᓂᕋᕐᒧᐊᖅᑐᒃᓴᖅ