ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑲᓇᑕᒥ ᕿᒃᓵᒃᑐᑦ ᐅᓪᓗᖓ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᓐ ᐊᐃᕐᕆᓕ 28-ᒥᒃ, ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᖅᑐᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐃᓅᔪᓐᓃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᕐᓂᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᓕᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃᒥᑦ ᖃᓄᐃᓕᓂᑰᓂᖅᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖅᐸᒃᖢᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕖᑦ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒋᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᒍᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᓗᒍ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓ ᕿᔅᓵᖕᓂᖅᒧᑦ ᐱᖓᔪᐊᓐᓂ, ᐊᐃᕐᕆᓕ 28. ᐅᕙᑦᑎᓐᓂ ᐃᓚᐅᓚᐅᕆᑦᑎ ᓇᓃᒃᑲᓗᐊᕈᔅᓯ 1 ᒥᓂᑦᒥ ᓂᐱᖃᙱᓚᐅᑲᖕᓂᒃᑯᑦ.

ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓪᓗᖓᓂᒃ ᕿᔅᓵᖕᓂᖅᒧᑦ ᐊᑭᓐᓇᖅᒥᐅᑕᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓃᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᓚᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐆᒥᖓ #dayofmourning

ᐃᖅᑲᐅᒪᒋᑦ ᐅᔾᔨᕈᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᕕᒃ ᖁᐊᖅᓵᖅᓇᑕᐃᓕᒪᓪᓗᒍ ᐃᓅᓯᕐᓂᒃ ᖃᓄᐃᑎᑦᑎᙱᑦᑐᓐᓇᖅᑐᖅ.