Your health and safety is our number one priority. To help prevent the spread of COVID-19, WSCC offices are closed to visitors. Visit our COVID-19 page for important service updates and to download Risk Assessment and Worksite Precautions for Employers.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ


ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ


ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᐱᒍᓱᑦᑐᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑰᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ ᑲᒪᑦᑎᐊᖅᐸᒃᖢᑎᒃᓗ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒻᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ

ᓄᓇ ᑲᔾᔮᕐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ, ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᐊ ᐱᐅᒋᔭᐅᖕᒪᑦ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᓴᖅᓯᐅᖅᐸᒃᑐᓂᑦ. ᒪᑯᓇᖓᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᓂᕐᓂᒃ ᑎᓯᔪᓂᒃ ᐊᓕᒍᕐᓂᑦ, ᐅᖅᓱᒃᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᕈᑎᓄᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᓂᑦ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᕙᓪᓕᐊᖕᒪᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

WSCC-ᑯᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕘᒥ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ ᑕᐃᑯᑎᒎᓇᖅ ᐃᓱᒪᑕᕆᔭᐅᔪᑎᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᔨᐅᔪᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᕕᖕᒥ. wscc-ᑯᑦ ᐊᐅᓚᒻᒪᑕ 6-ᓂᒃ ᐱᓕᕆᕕᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓯᑎᐅᓂᖅᓴᐅᑎᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᖏᑦ. WSCC-ᑯᑦ ᑐᑦᑕᕐᕕᖓᑦ ᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᒃᓯᒪᓂᐅᔪᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᖃᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑎᕝᕕᐅᐃᔪᓂᒃ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᖕᒥ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕕᐅᔪᓐᓇᖅᖢᑕ ᓂᕈᐊᕐᕕᐅᓂᒃᑯᑦ, WSCC-ᑯᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ, ᓴᖅᑭᑦᑎᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑦ ᐱᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᑎᓕᐅᕆᕙᒃᑐᑦ ᐱᕈᕈᑎᒃᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᕙᒃᖢᑎᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ. 

ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᑦ ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ WSCC-ᑯᓐᓂ

  • ᐋᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑭᒍᑎᓕᕆᔭᐅᓂᕐᒧᑦ
  • ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᖑᖃᓯᐅᑎᓇᔭᖅᑐᑦ
  • EFAP-ᓄᑦ
  • ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ  
  • ᓴᓇᓂᕐᒧᑦ/ᐃᓅᓯᕐᒥᒃ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᑎᑦᑎᓇᓱᒃᖢᑎᒃ

ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᖅᐲᑦ ᓅᑐᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ?

ᒪᔾᔭ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑦᑕᑕᕐᕖᑦ:

ᖃᐅᔨᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓗᓂ ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ WSCC-ᑯᓐᓂ, ᐃᕐᖐᓈᖅᑕᐅᑖ ᐅᓇᐅᔪᖅ  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ.