ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔾᔪᑕᐅᔪᑎᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᒍᕕᑦ, ᐊᐱᖅᑯᑎᒃᓴᖃᕈᕕᑦ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕈᕕᓪᓘᓐᓃᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᕈᒪᒍᕕᑦ.


ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖅ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ 

ᑖᓐᓇ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ.
ᑖᓐᓇ ᐊᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᖁᒍᕕᐅᒃ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᑎᒍᑦ.

ᐅᕘᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔪᒪᒍᕕᒋᑦ