ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓅᕕᒃᒥᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ. ᔭᓗᓇᐃᒥ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᒃᑲᓐᓂᓛᖅᑐᖅ ᐅᓗᕆᐊᓇᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᕆᓂᐊᕐᑕᕗᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅ (COVID-19) – ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᓗᒍ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᒫᑦᓯ 16 / 2020

ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅ (COVID-19) – ᒫᓐᓇᒧᑦ ᑎᑭᓗᒍ ᑐᓴᒐᒃᓴᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ

ᖃᐅᔨᒪᔪᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓇᔭᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᖃᓂᒪᓂᕐᒥᒃ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᒧᑦ (COVID-19). 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᕐᒥ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑉᐸᒡᓗᓂᒋᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᐊᖅᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖓᓄᑦ ᑲᔪᓯᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒃᓴᐅᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᐅᓇ ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅᑐᖅ (COVID-19) ᐊᒃᑐᐃᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓂᒃ. 

ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᓂᐊᕐᓗᓂ, ᐃᒪᐃᓕᐅᖁᔨᓇᔭᖅᐳᒍᑦ ᐸᕐᓇᐅᓯᐅᕐᓗᑎᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᒍᑎᒃᓴᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕈᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ, ᓄᖃᖓᑎᓐᓇᓱᒡᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓗᐃᑲᑕᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᒪᑯᐊ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑏᓐᓇᕋᓱᒡᓗᒋᑦ ᑖᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓕᕐᓂᕈᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᑑᔭᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᓂ. 

ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᓇᓱᑲᑕᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎᒃ: ᐅᓇ ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅ (COVID-19) ᓱᒃᑲᔪᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᕙᓪᓕᐊᒍᑎᐅᖕᒪᑦ ᑕᐃᒪᓕ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂ ᑐᓴᐅᒪᓇᓱᒡᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓗᑎᒃ.  

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᓚᖃᖅᖢᑎᒃ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᖅᑐᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥᐅᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅᑕᖃᓕᑐᐊᕌᖓᑦ. ᐅᓇ ᐱᒻᒪᕆᐅᖕᒥᔪᖅ, ᐃᓚᖃᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐆᒥᖓ ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅ (COVID-19) ᐱᖃᖅᑰᔨᒃᐸᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᑎᒃ. 

ᑭᖑᓪᖅᐹᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑕᑯᔪᒪᒍᔅᓯ ᐊᒻᒪ ᒪᑯᓂᖓ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐸᕐᓇᒃᓯᒪᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓐ, ᑕᑯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑕᑦ ᖃᓂᒪᓂᖅ ᐳᕝᕕᕆᕐᔪᐊᕐᓇᖅ (COVID-19) ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᒐᓂᒃ:

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᕙᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ, ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᓗᓂ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᖁᐊᕐᓵᕐᓇᙱᑦᑐᒦᒋᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᓐ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᐃᑦᑑᑎᒋᑦᑕᐃᓕᒪᓗᒋᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓐ.

ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎᑦ ᓄᕙᖕᓂᐅᑉ ᐊᐅᑦᑐᕐᓗᖕᓇᕐᓂᖓᓂᒃ. ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᓇ ᓴᕿᑎᓪᓗᒍ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ, ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᕐᓇᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᕙᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ, ᓴᖅᑭᔮᒐᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓐ, ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᐅᔪᑦ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒥᓐ. 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑎ ᐅᔾᔨᕈᓱᒃᑎᐊᕐᑎᓪᓗᒋ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒐᓱᖕᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᑦᑐᕐᓗᒃᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥᓐ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐃᒪᐃᓕᐅᖁᔨᔪᑦ ᐅᔾᔨᕐᓱᖁᔨᓂᕐᒧᑦ:

  • ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒪᓂᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᓪᓗ ᓄᓇᕗᓪᓗ ᓯᓚᑖᓄᑦ ᐃᖕᒥᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐆᑎᕐᓇᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᓄᕙᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓂᕐᓵᖅᑐᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ 14-ᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᕐᓯᒫᓪᓚᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐃᒃᐱᒍᓱᓕᕈᓂ, ᐊᑕᐅᓯᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒦᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᔨᒥᒃ.
  • ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐳᓛᖅᑐᕕᓃᑦ ᐊᐃᕌᓐ, ᐃᑕᓕ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓴᐃᓇᒧ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᑕᐅᓯᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒦᒋᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᓂᒃ 14-ᓂᒃ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓂ ᑖᒃᑯᓇᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋ, ᖃᓄᐃᖅᑰᔨᙱᒃᑲᓗᐊᖅᐸᑕᓘᓐᓃᑦ. ᐃᓄᑑᓕᖅᑎᓐᓂᖅ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐊᖏᕐᕋᕐᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᑲᑕᙱᓗᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᒋᐊᒃᑐᓅᑲᑕᙱᓪᓗᓂ. 

ᐃᓱᒪᒃᓴᕐᓯᐅᕐᐸᒡᓗᑎᒃ ᐊᐅᓪᓚᕆᐊᖃᒻᒪᕆᒋᐊᒃᓴᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᖔᖅ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᒐᓱᒡᓗᑎ ᑲᑎᒪᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕈᑎᒃ ᒫᓐᓇ ᑕᐃᒪᐃᑲᑕᖕᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᐋᓐᓂᐊᕕᒃᑯᑦ ᐊᑕᐅᓯᑦᑕᐃᓐᓇᕐᒦᖁᔭᐅᒍᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ. ᐃᒪᐅᓕᐅᕈᓐᓇᖅᖢᑎᒃ:

  • ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓗᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᑑᓐᓇᖅᑐᒥᓐ
  • ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓗᓂ ᐃᓄᒋᐊᓅᕆᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕋᔭᙱᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᒃᑯᑦ ᓄᓇᓕᖕᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ.