ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕙ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᕋ WSCC−ᑯᓐᓄᑦ?

ᑕᒪᓐᓇ ᐱᖁᔭᐅᖕᒪᑦ. WSCC−ᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᕙᒃᐳᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᓂ ᓵᑕᐅᓕᕈᓐᓇᖅᐸᖕᓂᕐᒥᒃ, ᑕᒪᓐᓇᓗ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᒃᐸᒃᖢᓂ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔨᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐃᒪᓐᓇ ᑐᑭᖃᖅᐳᖅ, ᑕᒪᕐᒥᑦᑎᐊᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓕᒫᑦ, ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᕙᒃᑐᓂ, ᐊᒥᖅᑳᕈᑎᖃᖅᐸᒃᐳᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᒥᒃ. ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓂᖅ  ᐊᑭᓖᓂᕐᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ WSCC−ᑯᓐᓄᑦ ᑲᒻᐸᓂᒋᔭᕐᓂᒃ ᓴᐳᔾᔨᓯᒪᕙᒃᐳᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᕐᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᐃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᒡᓗᓂ ᐃᓕᙵᒃᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓂᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒥᑦ ᐃᓕᙵᒃᑐᖃᖅᐸᑦ ᐱᔪᖃᖅᐸᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᓂᒥᓂ, WSCC−ᑯᑦ ᐱᑎᑦᑎᓕᖅᐸᒃᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᐃᓗᐊᖅᓴᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᓯᐅᔨᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ.