ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᓘᒃᑖᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᓲᖑᕙ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂᒃ?

ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᖃᕋᔪᙱᑦᑐ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᓘᒃᑖᒥ ᖃᐅᔨᓴᓕᑕᐃᓐᓇᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕌᖓᑕ (MMR) ᐊᒻᒪ ᓱᓕ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᙱᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑯᔭᐅᕝᕕᒃᓴᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᓄᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᓕᕐᒪᖔᑦ (PMI).