ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑑᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᓯᔮᕆᐊᖃᖅᑲᑦ?

ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑕᐅᒋᐊᑐᓐᖏᑦᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᒋᐊᓐᖏᑦᑐᓐᖏᑦᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᓇᓕᖅᑲᖏᓐᓄᑦ T-4−ᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒥᓂᕐᒧᑦ ᓇᓕᖅᑲᓄᑦ. ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᑦ ᐱᖃᓯᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᖑᔪᓂ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᓈᓴᕆᐊᓖᑦ. ᑐᓂᓯᓲᖑᔪᒍᑦ T5007 ᓇᓕᖅᑲᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓚᒍᑦᓯᐅᑎᓲᖏᓐᓂᒃ ᐅᑎᖅᑐᑦᓴᔭᒥᓐᓂ. ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔾᔪᑎᑎᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᑎᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐲᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕆᐊᓖᑦ T-4 ᓇᓕᖅᑲᖏᓐᓂᒃ.