ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᓄᑖᖑᓛᖅ ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᔭᓗᓇᐃᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᕕᒃᒥᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᐃᖓᓕᕐᑐᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᐳᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒫᓐᓇ ᒪᑐᓯᒪᖕᒪᑦ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᑎᒃ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᑕᖃᒪᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ

Publication Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 11 / 2018

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᑕᑯᓗᐊᕐᓂᖅ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥ ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑎᓂᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕋᔭᙱᓐᓂᖓᓂ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐱᑎᑕᐅᔪᒧᑦ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᖏᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᓱᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑐᐊᖑᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᒧᑦ.