ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᓂᒪᓂᖅ

Publication Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 11 / 2018

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᒐᔪᙱᓚᑦ ᓘᒃᑖᒥᙵᖅᑐᒥ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓂᐅᕕᖅᑕᐅᔪᓂ ᐄᔭᒐᖅᑖᕐᕕᖕᒥ ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᓂᑦ ᐊᒃᑐᐃᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᙱᓪᓗᓂ. ᐃᓅᓕᓴᐅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᒃᑐᐃᓂᐅᔪᑦ ᖃᓂᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᔪᒥ ᐊᒃᑐᐃᓂᖃᕈᓐᓇᖅᐳᑦ ᐃᓄᒃ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖓᓂ ᐋᒃᑲᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐅᓪᓘᔪᒥ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ−ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᔪᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᒋᔭᖏᓐᓂᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᐅᑉ ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖓᓐᓂ.