ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19

ᖃᓄᐃᖏᑦᑎᐊᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓃᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᓯᒪᔭᕗᑦ. ᐃᑲᔫᑎᖃᕋᓱᒃᓗᒍ ᐊᐃᑦᑐᕐᓯᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 (COVID-19) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐳᓛᕆᐊᕐᑐᓄᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᒪᒃᐱᖓᖏᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔪᓂᒃ ᐱᔨᓯᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᔭᒃᓴᖑᕐᑎᓐᓇᓱᒃᓗᒍ ᐅᓗᕆᐊᓇᕐᓂᖓᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐅᔾᔨᕐᓴᕆᐊᖃᕐᓂᖅᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᑎᑦᑎᔪᓄᑦ.

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔪᑎᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᑦ

ᒥᓇᕐᓗᒍ ᐃᓕᓐᓄᓗ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᓗᒍ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑖᓃᑦᑐᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖓᓄ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᐅᓂᐊᖅᑐᖅ.

ᓴᓇᕝᕕᖕᒥ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᒦᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᒃᑯᓪᓗ ᒪᓕᒐᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᖅ ᐆᒃᑑᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐊᕙᑎᑉᑎᓐᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐱᖁᑎᓂᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓕᖕᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᓯᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐱᖁᑎᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓪᓗ ᓱᓇᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᖅᑎᕈᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᔾᔪᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑎᑎᖅᐸᓪᓕᐊᔾᔪᑎᖓ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᔾᔪᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᖅ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᓴᓇᕝᕕᖕᒥ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᖅ (JHA)

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᓴᓇᔩᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒧᑦ ᑎᑎᖅᑎᕆᕙᓪᓕᐊᔾᔪᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᓴᓇᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᐸᓪᓕᐊᕝᕕᒃ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᐅᓯᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ ᐆᒃᑑᑎᖓ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᖃᓄᐃᑦᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᑕᑕᑎᕈᑎ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ

ᖃᐅᔨᓴᐃᓂᕐᒧᑦ ᐅᓂᑉᑳᓕᐊᑦ

English | Français | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ