Akhaluutini Amirinikkut Hivunikhat

Publication Date: 
February 18 / 2016

Havaktit qayangnarhiyuummiqpaktut havaliraangamik apqutini. Havaktipkaiyiit piliuqtukhat atuqtipkailutiklu titiraqhimayunik Akhaluutini Amirinikkut Hivunikhamik hapummitjutivaktut havaktinin akhaluutinin qayangnarutinin, huli malikhugit pitjutiqaqtut aturutit Nunatsiaqmi Inungnun Apqutit Maligaq unaluunniit Nunavutip Akhaluutikkut Maligaq.