ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᖏᓐᓄᑦ ᓄᑖᖑᓛᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑎᑎᕋᕐᕕᖏᑦ ᒪᑐᓯᒪᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᐊᖏᕐᕋᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ. ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᕗᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᑦ ᓱᓕ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᖄᓚᐅᑎᑎᒍᑦ. ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19-ᒧᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖕᓂ ᑕᑯᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕋᕕᑦ ᓄᑖᖑᓛᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ-19 ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓄᑦ ᒪᒃᐱᒐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓄ ᐃᑲᔫᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᕗᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓕᖅᑎᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕋᓱᒃᐸᒃᖢᑎᒃ ᐊᔪᙱᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᓴᓇᔭᒃᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑖᙳᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᓂᒃ ᑲᓇᑕᒥᐅᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᖁᑎᖏᓐᓄᑦ. WSCC-ᑯᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᑎᓕᐅᕆᕗᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑐᓂᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑦᑎᖃᑕᐅᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ
 

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥ ᐱᒡᒍᓴᐅᑎᔪᑦ 2019