COVID-19 Update

WSCC’s Iqaluit and Inuvik offices are now open to the public. The Yellowknife office will re-open following necessary safety changes to our office space. Visit our COVID-19 page for important service updates, and the COVID-19 Resource page for essential tools for your workplace.

Frequently asked Questions

ᖃᖓᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᖓᑦ ᐱᒋᐊᓕᕋᔭᕐᒪᑦ?
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓐᓄᑦ ᐊᑭᓖᖓᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᑎᑎᖅᑲᖏᑦ ᑐᒃᓯᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᖏᖔᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ?
ᖃᔅᓯᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐ ᐱᒐᔭᕐᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᓴᖏᑦ ᐱᔪᓐᓃᖅᑎᓪᓗᓂᒋᑦ?
ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ?
ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑑᑕᐅᔪᑦ ᑖᒃᓯᔮᕆᐊᖃᖅᑲᑦ?
ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ WSCC ᐊᑭᓖᓲᖑᕙᑦ?
ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᒐᔭᖅᐳᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᖃᓄᐃᓕᐅᖁᔨᓕᕐᓂᖅᐸᑦ, ᓲᕐᓗ ᓘᒃᑖᓕᐊᖁᔨᓗᑎᒃ?
ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᖓ ᐊᐅᓪᓚᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᑦ?
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓂᕈᒪ ᓯᓚᑖᓂᒃ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐋᓐᓂᕐᓂᕈᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕈᓐᓇᖅᐳᖓ?
ᓴᓇᕕᒡᔪᐊᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑖᕐᓇᖅᐸ?