ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

ᔮᓄᐊᕆ 23 / 2019
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖃᖅᑮᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ? ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕆᐊᖃᖅᑮᑦᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ? ᐊᖏᕈᕕᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᓪᓘᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᑦ.    
ᔪᓚᐃ 31 / 2018
ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔪᓚᐃ 31, 2018) − ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᓪᓚᕝᕕᐊᑕ ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨ, ᐃᓅᒍᓐᓃᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᕙᑦ ᔮᓐ ᕕᓂᑰᒻ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ...
ᔫᓂ 06 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔫᓂ 6, 2018) – ᓯᕙᑖᕐᕕᒻᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓇᓗᓴᐃᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᓵᓚᒃᓴᖅᑐᓂᑦ 61−ᖓᓐᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᓂᖓ, ᔫᓂ 1 ᐊᒻᒪ 2, 2018 ᔨᐊᓗᓇᐃᕝᒥ. ᒑᓱ ᑯ ᑕᐃᒪᓐ...
ᒪᐃ 29 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᒪᐃ 29, 2018) – ᐃᐳᕈᒥ 24, 2018, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᐸᓯᔭᔅᓴᖑᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓂ ᐊᑖᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥ. The North West...
ᒪᐃ 23 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᒪᐃ 18, 2018) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᖃᐃᖅᑯᔨᔪᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥᐅᑕᓂᑦ ᑕᑯᓐᓇᕐᓗᑎ ᖃᓄᐃᓘᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ 61−ᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓂᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᑦᑐᕋᐅᑎᓂᖓ. ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ...
ᒫᑦᓯ 28 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᒫᑦᓯ 28, 2018) – ᐅᓪᓗᒥ, ᐊᓪᓚᕕᖓ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᑕ ᑐᖁᖓᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᖅᑲᐅᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐃᓅᒍᓐᓃᕐᓂᖓᓄᑦ ᑕᐃᕕᑦ ᔮᓐ ᕕᓂᑰᒻ, ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᖅᑐᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC). ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ...
ᒫᑦᓯ 20 / 2018
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᒫᔾᔨ 20, 2018) – ᒫᔾᔨ 13, 2018−ᒥ, ᑭᑦᓄᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ ᐃᖕᒃ (“Kitnuna Projects”) ᐊᒻᒪ ᐱᐅᓛᒧᑦ ᓂᕈᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᑉᐸᖅᑎᕆᓂᖅ (RB) ᓕᒥᑎᑦ (“Best Choice Construction”) ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖓᓐᓂ ᒪᓕᒐᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᒻᒪ...
ᕖᕝᕗᐊᕆ 28 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᕕᕝᕗᐊᕆ 28, 2018) – ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓪᓗᓂ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖓ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᒥᑦ ᐅᕕᓂᕈᕐᒥᑦ ᐅᓪᓗᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᑐᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᐅᐸᔮᖅᑐᓂᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᑎ ᓲᖑᓴᑦᑕᐅᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ...
ᕖᕝᕗᐊᕆ 22 / 2018
ᔨᐊᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᕕᕝᕗᐊᕆ 21, 2018) – ᕕᕝᕗᐊᕆᒥ 20, 2018, ᐋᓚᓐ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᑳᓐᑐᕌᖅᑏᑦ ᑎᒥᖓᑦ (“ᐋᓚᓐ ᐱᔨᑦᑎᖃᖅᑏᑦ”) ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒦᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓅᕕᒃᒥ. ᐋᓚᓐ ᐱᔨᑦᑎᖃᖅᑏᑦ ᐸᓯᔭᔅᓴᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᕋᑖᖑᒻᒥᔪᑦ ᓯᖁᒥᑦᑎᓂᖓᓄᑦ ᐊᑖᓂ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ...
ᕖᕝᕗᐊᕆ 05 / 2018
ᓄᑖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓄᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᑦᑕᐃᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ (“ᒪᓕᒐᐃᑦ”) ᐊᑐᓕᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᔫᓂ 2015-ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᒫᔾᔨ 2016-ᒥᑦ. ᑕᐃᒪᙵᓂ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᒪᓕᒐᙳᖅᑎᑕᐅᒐᒥᒃ, ᓴᓇᕝᕖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᒪᓕᒐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᐹᓪᓕᖅᓯᒪᕗᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ...