ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔾᔪᑎᑦ

ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔨᐅᔪᑦ

ᐱᖃᖅᑎᑦᑎᔨ ᑐᕌᕈᑖ  ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᑉ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖓ
Arctic Response Canada Ltd. 101 - 349 Old Airport Road
Yellowknife, NT
X1A 3X6
ᐅᖃᓘᑖ: 867-873-3205
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 867-873-3207
Grand River Occupational Health and Safety Inc. 45 Commerce Court
Cambridge, ON
N3C 4P7
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ: 1-844-267-8600
ᐅᖃᓘᑖ: 519-267-8600
ᓱᒃᑲᔪᒃᑯᑦ: 519-267-8700

Ikajuqtuq Training and Consulting

Box 2397
Iqaluit, NU
X0A 0H0

ᐅᖃᓘᑖ: 867-877-1891
Momentum Training Yellowknife, NT ᐅᖃᓘᑖ: 867-446-9421
Northern Safety Association

101, 5016 52 Street
Yellowknife NT
X1A 1T4

ᐅᖃᓘᑖ: 867-920-0763
Email: info@nsa-nt.ca

Sisu Safety Consulting Ltd. P.O. Box 1556 
Cochrane, AB
T4C 1B5
ᐅᖃᓘᑖ: 587-228-0458
Email: info@sisusafety.ca

ᐱᓇᔫᑎᑦ

ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ ᓱᖏᐅᓴᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖏᑦ  English / Français       

 

ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᒥᒍᓱᒃᑯᕕᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᓄᑦ ᓱᖏᐅᓴᔾᔪᑎᒃᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᓂᒃ, ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᖕᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᓂᒃᓯᒪᔭᕐᓂᒡᓗ ᐱᓇᔫᑎᖕᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᒻᒪᕆᖓᓐᓄᑦ.

ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒧᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦ - ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑐᑭᓯᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᖅ ᓱᖏᐅᓴᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑕᐅᔪᒃᓴᑦ ᑭᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᔭᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ.