ᖃᖓᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᖓᑦ ᐱᒋᐊᓕᕋᔭᕐᒪᑦ?

ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ ᐱᒋᐊᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓇᐅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᖅᑐᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐅᐸᖕᓂᖏᒃᑯᓂ ᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᓂᑰᓗᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐊᑭᓖᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᒪᕐᕈᖕᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᓂᒃ.