ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᓲᖑᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ?

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᖓᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᖅᑎᓪᓗᒍᓘᓐᓃᑦ, ᐱᑖᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ:

  • ᑐᓂᕈᓯᐊᖅ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᑎᓪᓗᒍ;
  • ᐃᓅᓕᓴᐅᑎᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᓲᕐᓗ ᐄᔭᒐᑦ, ᑎᒥᙳᐊᓂᒃ, ᐃᓅᓕᓴᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖅ;
  • ᑎᒥᒥᒃ ᐊᔪᕈᑎᖃᐃᓐᓇᓕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓂᕐᕈᓯᐊᑦ (ᐃᑦᑐᓯᐊᑦ); ᐊᒻᒪ
  • ᐃᓅᑦᑎᐊᕋᓱᐊᓕᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ.